Skip to main content

MENU

Podstawowe pojęcia i definicje


  Aby dobrze i sprawnie posługiwać się nową normą należy opanować i poznać podstawowe pojęcia (takie jak np. beton zwykły, mieszanka betonowa, beton towarowy)  oraz definicje w niej występujące. Definicje poniższe są cytatami z normy:

  Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje własności w wyniku hydratacji cementu

  Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą

  Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości

  Beton wytworzony na budowie – beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę na jego własny użytek

  Beton towarowy – beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie będącą wykonawcą. W znaczeniu niniejszej normy betonem towarowym jest również:

  • beton produkowany przez wykonawcę poza miejscem budowy
  • beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawcę

  Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600 kg/m3

  Beton lekki – beton o gęstości w stanie suchym nie mniejszej niż 800 kg/m3 i nie większej niż 2000 kg/m3. Beton ten produkowany jest przy zastosowaniu kruszywa będącego w całości lub częściowo kruszywem lekkim

  Beton wysokiej wytrzymałości – beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C 50/60 w przypadkach betonu zwykłego lub ciężkiego i beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż LC 50/55 w przypadku betonu lekkiego

  Beton projektowany – beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami

  Beton recepturowy – beton, którego skład i składniki, jakie mają być użyte, są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak określonym składzie

  Normowy beton recepturowy – beton recepturowy, którego skład jest podany w normie przyjętej w kraju stosowania betonu

  Metr sześcienny betonu – ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu, zgodnie z procedurą podaną w PN EN 12350-6, zajmuje objętość jednego metra sześciennego

  Mieszarka samochodowa – mieszarka umieszczona na samojezdnym podwoziu, umożliwiająca mieszanie i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej

  Zarób – ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym mieszarki lub ilość rozładowana w ciągu 1 minuty z mieszarki o pracy ciągłej

  Ładunek – ilość mieszanki betonowej transportowana pojazdem, obejmująca jeden lub więcej zarobów

  Dostawa – proces przekazywania przez producenta mieszanki betonowej

  Domieszka – składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu stwardniałego

  Dodatek – drobno uziarniony składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania specjalnych właściwości. Niniejsza norma zajmuje się dwoma typami dodatków nieorganicznych:

  • dodatki prawie obojętne (typ I)
  • dodatki o właściwościach pucolanowych lub utajonych właściwościach hydraulicznych (typ II)

  Kruszywo – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa mogą być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej użytego do budowy, w tym:

  • kruszywo zwykłe – o gęstości ziarn w stanie suchym >2000 i <3000 kg/m3
  • kruszywo lekkie – o gęstości ziarn w stanie suchym <=2000 kg/m3 lub gęstości nasypowej <=1200 kg/m3
  • kruszywo ciężkie - o gęstości ziarn w stanie suchym >=3000 kg/m3

  Współczynnik woda/cement – stosunek efektywnej zawartości masy wody do zawartości masy cementu w mieszance betonowej

  Wytrzymałość charakterystyczna – wartość wytrzymałości poniżej której może znaleźć się 5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu

  Powietrze wprowadzone przy napowietrzaniu – mikroskopijne pęcherzyki powietrza celowo wprowadzone do mieszanki betonowej podczas mieszania, z reguły przez zastosowanie środka powierzchniowo czynnego, zwykle o średnicy między 100 mm i 300 mm oraz kształcie sferycznym lub zbliżonym do sferycznego

  Powietrze uwięzione – pory powietrzne w betonie, które powstały w wyniku celowego ich wprowadzenia

  Miejsce (plac budowy) – obszar, na którym podjęto prace budowlane

  Specyfikacja – końcowe zestawienie, podane producentowi, udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących wykonania i składu betonu

  Specyfikujący – osoba lub jednostka ustalająca specyfikację mieszanki betonowej i stwardniałego betonu

  Producent – osoba lub jednostka produkująca mieszankę betonową

  Wykonawca – osoba lub jednostka stosująca mieszankę betonową do wykonywania konstrukcji lub elementu

  Badanie wstępne – badanie lub badania mające na celu sprawdzenie przed rozpoczęciem produkcji jaki powinien być skład nowego betonu lub grupy betonów, aby spełnić wszystkie określone wymagania w stadium mieszanki betonowej i betonu stwardniałego

  Oddziaływania środowiska – takie oddziaływania chemiczne i fizyczne, na które narażony jest beton, które wpływają na niego lub na zbrojenie lub inne znajdujące się w nim elementy metalowe, a które zostały uwzględnione jako obciążenia w projekcie konstrukcyjnym

  Źródło: PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl