Skip to main content

MENU

Ogólne informacje o normie

    Wprowadzona do użytku norma PN-EN 206-1:2003 – Beton – Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność oraz jej krajowe uzupełnienie PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 – Beton – Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność w swej strukturze, układzie i treści znacznie odbiega od dotychczas używanych Norm Polskich. Różnice polegają przede wszystkim na innym rozłożeniu akcentów. U podstaw wprowadzonej normy leży uzyskanie zakładanej trwałości wykonanej z betonu konstrukcji. Stąd też podstawowy nacisk przy projektowaniu i doborze składu mieszanki betonowej jest położony na spełnienie wymogów odporności betonu na warunki środowiskowe jego pracy (określane w omawianej normie przez klasy ekspozycji) oraz na wprowadzenie i przestrzeganie szeroko pojętego systemu kontroli produkcji na każdym jej etapie. System kontroli produkcji powinien zawierać odpowiednio udokumentowane procedury i instrukcje określające częstość, zakres i tryb prowadzenia kontroli oraz sposób ich dokumentowania a także metodologię postępowania w przypadku wystąpienia niezgodności z przyjętymi wartościami i wzorcami. Norma ta precyzuje ponadto zadania poszczególnych ogniw procesu projektowo-wykonawczego konstrukcji budowlanej określając zadania specyfikującego, producenta i wykonawcy oraz określa zakres ich odpowiedzialności. Generalizując specyfikujący odpowiedzialny jest za specyfikację betonu, czyli określenie jakimi parametrami beton powinien się charakteryzować, producent za kontrolę zgodności i produkcji, wykonawca za ułożenie i pielęgnację betonu w konstrukcji. W przypadku betonu towarowego wykonawca (nabywca) może być jednocześnie specyfikującym. Takie ustawienie procesu realizacji konstrukcji wymaga precyzyjnego obiegu informacji pomiędzy stronami. Obejmuje to swoim zakresem zasady specyfikacji betonu, dobór mieszanki betonowej odpowiadającej wymogom specyfikacji i informację do zamawiającego dotyczącą jej cech, produkcję, dostawę i kontrolę mieszanki i betonu stwardniałego oraz ocenę zgodności.

    W normie tej zastąpiono pojęcie klasy betonu (np. B 25) pojęciem klasy wytrzymałości na ściskacie (np. C 30/37) oraz wprowadzono nowe ich wartości. Wprowadzono też nowe klasy wytrzymałości na ściskanie dla betonów lekkich (np. LC 30/33). Norma ta wprowadziła też możliwość uwzględnienia dodatków przy określaniu współczynnika w/c i zawartości cementu.         

    Z omawianej normy wydzielono do oddzielnych norm metody badawcze mieszanki i stwardniałego betonu oraz rezygnowano z zaleceń materiałowo-technologicznych dotyczących składu mieszanki i jej kontroli oraz sposobu kontroli cech stwardniałego betonu. W zasadzie można stwierdzić, że zakres ocenianych własności mieszanki i stwardniałego betonu nie uległ zasadniczym zmianom, lecz zmieniły się zasady oceny uzyskanych wyników pomiarów. Wprowadzono postanowienia dotyczące kontroli zgodności, kryteriów zgodności oraz badania identyczności i metodologii oceny zgodności.

    Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl