Skip to main content

MENU

Klasa ekspozycji

  W dotychczas obowiązujących Polskich Normach zagadnienie to omawiane było w grupie norm serii B-018… a w szczególności normach:

  • PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Klasyfikacja i określenie środowisk
  • PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Podstawowe zasady projektowania
  • PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania    

  W normie PN-EN 206-1:2003 Klasy ekspozycji związane z oddziaływaniem środowiska zostały skatalogowane w kilku grupach:

  • jeżeli brak jest zagrożenia, co do wystąpienia agresji zewnętrznej na elementy budowlane (dotyczy to zarówno betonu jak i zbrojenia), to wtedy mamy do czynienia z podstawową klasą ekspozycji X0
  • przy oddziaływaniu środowiskowym na zbrojenie w betonie obowiązują następujące klasy ekspozycji:
   • XC (Carbonation) – karbonatyzacja (stopnie 1 do 4)
   • XD (Deicing salt) – korozjachlorkowa (poza wodą morską – strefa śródlądowa), (stopnie 1 do 3)
   • XS (Seawater) – korozja chlorkowa (pochodząca z wody morskiej – strefa nadmorska), (stopnie 1 do 3)
  • przy oddziaływaniu środowiskowym na beton podane są następujące klasy ekspozycji
   • XF (Freezing) – agresja spowodowana zamrażaniem i rozmrażaniem z lub bez środka odladzającego, (stopnie 1 do 4)
   • XA (Acid) – agresja chemiczna, (stopnie 1 do 3)
   • XM (Mechanical abrasion) – agresja wywołana ścieraniem, (stopnie 1 do 3)

  Klasy ekspozycji pod względem rodzaju zagrożenia oznaczane są literowo natomiast pod względem stopnia wielkości danego zagrożenia oznaczane są cyfrowo. Beton może być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu a zatem warunki jego pracy mogą wyrażać się kombinacją klas ekspozycji.

  Zestawienie wykazu klas ekspozycji, ich podstawowej charakterystyki, przykładowych miejsc ich występowania oraz wymagania dotyczące minimalnej klasy wytrzymałości, ilości cementu, wskaźnika wodno - cementowego i innych wymagań, których spełnienie jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania zakładanej trwałości budowli.

  Przykłady doboru klas ekspozycji, co pośrednio warunkuje określenie minimalnej klasy wytrzymałości na ściskanie dla zapewnienia trwałości obiektu i nie jest uwarunkowane statyką budowli, podano na poniższych rysunkach w zakresie:

  • budownictwa ogólnego
  • budownictwa przemysłowego
  • budownictwa inżynieryjnego

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl