Skip to main content

MENU

Jakość pod kontrolą

  Jeżeli szukasz najwyższej jakości produktów oraz pewnego dostawcy betonu, to właśnie znalazłeś.

  Wytwórnie Betonu Towarowego CEMEX Polska to:

  • gwarancja najwyższej jakości
  • stały proces kontroli produkcji
  • brak konieczności kwalifikacji dostawcy

  W myśl postanowień pkt. 9 PN-EN 206 każdy beton powinien podlegać procesowi kontroli produkcji, za który jest odpowiedzialny producent. W udokumentowanym systemie kontroli produkcji (księdze kontroli produkcji) powinny być określone odpowiedzialność, kompetencje oraz wzajemne relacje wszystkich pracowników, którzy kierują, wykonują i weryfikują prace dotyczące jakości betonu.

  Załącznik C normy PN-EN 206 zawiera postanowienia dotyczące oceny, nadzoru oraz certyfikacji kontroli produkcji. Mimo, że normatywny, dotyczy on jedynie sytuacji, gdy w umowie albo w postanowieniach przyjętych w kraju stosowania betonu wymaga się, aby kontrola produkcji dokonywana przez producenta była oceniana i nadzorowana przez uznaną jednostkę kontrolującą, a następnie poświadczana przez uznaną jednostkę certyfikującą.

  W Polsce nie ma regulacji prawnych wymagających, aby system kontroli produkcji wdrożony przez producenta betonu był poświadczany przez jakąkolwiek jednostkę zewnętrzną. Procesowi certyfikacji może on poddać się na zasadzie całkowitej dobrowolności. 

  CEMEX Polska jako jeden z nielicznych producentów zdecydował się na skorzystanie z takiej możliwości i procesowi certyfikacji poddał 21 swoich wytwórni betonu. W wyniku pozytywnej oceny z inspekcji i kontroli produkcji uzyskał prawo posługiwania się certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji wraz z oceną jakości betonu.

  Producent posługujący się certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji jest wiarygodniejszy od pozostałych producentów. Jako poddający się dobrowolnie ocenie tzw. strony trzeciej jednoznacznie „oświadcza”, że przestrzega postanowień normy, jego wyroby podlegają ocenie zgodności i spełniają wyspecyfikowane / deklarowane właściwości. Certyfikat to również „wygoda” dla klientów, którzy mogą zrezygnować z praco- i czasochłonnego procesu kwalifikacji dostawcy, dokument bowiem potwierdza, nie tylko, że oceny dokonała uznana jednostka certyfikująca, ale również, że wynik tej oceny jest pozytywny.

  Wytwórca betonu z certyfikowanym systemem ZKP może być pełnoprawnym dostawcą mieszanki betonowej dla producenta prefabrykatów. Wiele norm przedmiotowych na prefabrykowane elementy betonowe wymaga certyfikowania wdrożonego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji obejmującego również kontrolę betonu, z którego są wykonywane. Wymagania te eliminują niecertyfikowanych producentów betonu towarowego, jako dostawców mieszanki betonowej do wykonywanych elementów.