Skip to main content

MENU

Jakich dokumentów należy wymagać od dostawców betonu?


  Zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność wraz z dostarczonym betonem powinien zostać wydany odpowiedni dokument dostawy (WZ). Dokument taki powinien zawierać następujęce informacje:

  • nazwa wytwórni betonu towarowego

  • numer dowodu dostawy

  • data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody

  • numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu,

  • nabywca

  • nazwa i lokalizacja miejsca dostawy

  • szczegóły lub powołania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamówienia

  • ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych

  • deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1

  • nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy)

  • godzina dostawy betonu na miejsce

  • godzina rozpoczęcia rozładunku

  • godzina zakończenia rozładunku

  Dodatkowo, dowód dostawy powinien zawierać:

  Dla betonu projektowanego:

  • klasę wytrzymałości

  • klasy ekspozycji

  • klasę zawartości chlorków

  • klasę konsystencji lub jej złożoną wartość

  • wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone

  • rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone

  • typ domieszki i typ dodatku, jeśli są określone

  • właściwości specjalne, jeśli są wymagane

  • maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa

  • w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub złożoną gęstość

  Dla betonu recepturowego:

  • szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i, jeśli to wymagane, typ domieszki

  • współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej złożoną wartość, jeśli są określone

  • maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa

  Zamawiający może wymagać od dostawców betonu informacji dotyczących składu betonu, które umożliwiają właściwe układanie i pielęgnację mieszanki betonowej oraz oszacowanie rozwoju wytrzymałości. Na życzenie należy również podać:

  • rodzaj i klasę wytrzymałości cementu oraz rodzaj kruszywa

  • typ domieszek, typ i przybliżoną zawartość dodatków, jeśli są stosowane

  • założony współczynnik woda/cement

  • wyniki istotnych wcześniejszych badań betonu, np. z kontroli produkcji lub z badań wstępnych

  • rozwój wytrzymałości

  • pochodzenie składników

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl