Skip to main content

MENU

Dostawa mieszanki betonowej

  Jednym z bardzo ważnych etapów realizacji zamówienia na beton jest dostawa mieszanki betonowej na plac budowy. Nowa norma betonowa PN-EN 206-1 poświęca jeden z rozdziałów temu zagadnieniu. Precyzuje dokładnie, jakie informacje, dotyczące budowy powinny zostać przekazane przez wykonawcę do producenta betonu. Przekazanie tych informacji nie jest wymagane w jakiejś specjalnej formie, ponieważ zależeć to będzie od relacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Wykonawca powinien za każdym razem przy składaniu zamówienia uzgodnić w producentem betonu:

  • datę, godzinę, miejsce i wielkość dostawy
  • konieczność specjalnego transportu na budowę (np. ograniczenia tonażu)
  • specjalne metody układania (np. odległość pompowania, wydłużony czas rozładunku, brak możliwości lub ograniczona możliwość wibrowania)
  • inne informacje mające wpływ na rodzaj dostarczanej mieszanki betonowej lub na organizację dostawy

  Wykonawca może natomiast wymagać od producenta betonu informacji, które zapewnią prawidłowe układanie i pielęgnację mieszanki betonowej jak również oszacowanie rozwoju wytrzymałości. Producent powinien podać takie informację przed dostawą. Na życzenie powinny być dostarczane następujące informacje dotyczące betonu projektowanego:

  • rodzaj i klasa wytrzymałości cementu oraz rodzaj kruszywa
  • rodzaj domieszek, typ i przybliżona zawartość dodatków, jeśli są stosowane
  • założony stosunek woda/cement
  • wyniki istotnych wcześniejszych badań betonu, np. z kontroli produkcji lub badań wstępnych
  • rozwój wytrzymałości
  • pochodzenie składników

  Przy realizacji zamówienia i dostawie mieszanki betonowej dla wykonawcy, producent zobowiązany jest do przekazania razem z ładunkiem dowodu dostawy.Na dowodzie dostawy powinny być wydrukowane lub napisane ręcznie następujące informacje:

  • nazwa wytwórni betonu towarowego
  • numer seryjny dowodu dostawy
  • data i godzina załadunku (np. godzina pierwszego kontaktu wody z cementem)
  • numer rejestracyjny pojazdu lub jego identyfikację
  • nabywca
  • nazwa i lokalizacja miejsca dostawy
  • szczegóły lub powołania specyfikacji (np. nr przepisu, nr zamówienia)
  • ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych
  • deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz PN-EN 206-1
  • nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej – jeśli dotyczy
  • godzina dostawy betonu na miejsce
  • godzina rozpoczęcia rozładunku
  • godzina zakończenia rozładunku

  Dodatkowo dowód dostawy w zależności od rodzaju zamówienia powinien zawierać następujące dane:

  • dla betonu projektowanego:
   • klasę wytrzymałości
   • klasy ekspozycji
   • klasę zawartości chlorków
   • klasę konsystencji lub jej założoną wartość
   • rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone
   • rodzaj domieszki i typ dodatku – jeśli są określone
   • właściwości specjalne – jeśli są wymagane (np. głębokość penetracji wody pod ciśnieniem)
   • maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa
   • w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub założoną gęstość
  • dla betonu recepturowego:
   • szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i jeśli to wymagane rodzaj domieszki
   • współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość, jeśli są określone
   • maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa

  Brak którejkolwiek z informacji na dowodzie dostawy, może stanowić podstawę ewentualnej reklamacji lub zażalenia – jeżeli nie ustalono, że część informacji przekazana zostanie wykonawcy w formie oddzielnego dokumentu.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl