Skip to main content

MENU

Dobór granulacji kruszywa

  Dobór odpowiedniej granulacji kruszywa jest jednym z kluczowych warunków dobrego zagęszczenia mieszanki betonowej. W normie PN-B-06250:1998 znajdziemy następujące wytyczne - ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

  • 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
  • 1/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

  Natomiast w normie PN-EN 206-1:2003 nie podaje żadnych wytycznych w zakresie doboru maksymalnego ziarna kruszywa, a jedynie jak określać D max.

  Dmax - w przypadku klasyfikowania ze względu na maksymalny wymiar ziarn kruszywa, do klasyfikacji należy przyjmować nominalny górny wymiar ziarn kruszywa najgrubszej frakcji w mieszance. Maksymalny nominalny górny wymiar ziarn kruszywa nie powinien być większy niż wyspecyfikowany.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl