Skip to main content

MENU

Beton recepturowy

    W przypadku betonu recepturowego – betonu o ustalonym składzie, wykonawca przekazuje producentowi betonu informację na temat składu jakościowego i ilościowego mieszanki betonowej. Specyfikacja betonu recepturowego powinna zawierać następujące informacje:

    wymagania podstawowe - obowiązkowe:

    • wymaganie zgodności z PN-EN 206-1
    • rodzaj i klasa cementu – wg PN-EN 197, np. CEM II/B-S 32,5 R
    • zawartość cementu, np. 330 kg
    • współczynnik w/c, klasa konsystencji lub jej założona wartość, np. w/c = 0,45 lub S 3 lub opad = 130 mm
    • wymagania jakościowe dotyczące kruszywa oraz zawartość poszczególnych frakcji kruszywa w mieszance betonowej
    • w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego odpowiednio maksymalną lub minimalną gęstość kruszywa
    • typ, ilość i pochodzenie domieszek chemicznych, jeśli są stosowane
    • rodzaj i ilość dodatku mineralnego, jeśli jest stosowany

    wymagania dodatkowe:

    • pochodzenie niektórych lub wszystkich składników betonu
    • dodatkowe wymagania dla kruszywa
    • wytyczne dotyczące kolejności dozowania składników, sposobu i czasu mieszania
    • wymaganej temperatury mieszanki betonowej, gdy jest ona różna od ogólnie zalecanej
    • inne wymagania techniczne

    Producent betonu, który na podstawie zamówienia od wykonawcy, dostarcza na budowę beton o ustalonym składzie – beton recepturowy, jest odpowiedzialny za prawidłowe naważenie składników, ich dobór jakościowy i wymieszanie zgodnie z wytycznymi specyfikującego. Producent nie jest odpowiedzialny za uzyskane parametry wyprodukowanego w ten sposób betonu. Za przeprowadzenie badań wstępnych oraz uzyskane właściwości betonu odpowiedzialna jest osoba specyfikująca. Osobą specyfikującą może być: projektant, który przekazuje specyfikacje betonu recepturowego do wykonawcy, a wykonawca do producenta betonu lub wykonawca, który na podstawie wymagań jakościowych od projektanta przygotowuje specyfikacje betonu recepturowego i przekazuje ją do producenta betonu. Za każdym razem producent betonu nie ponosi odpowiedzialności z uzyskane parametry.

    Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl