Skip to main content

MENU

Beton recepturowy

  W przypadku betonu recepturowego – betonu o ustalonym składzie, wykonawca przekazuje producentowi betonu informację na temat składu jakościowego i ilościowego mieszanki betonowej. Specyfikacja betonu recepturowego powinna zawierać następujące informacje:

  wymagania podstawowe - obowiązkowe:

  • wymaganie zgodności z PN-EN 206-1
  • rodzaj i klasa cementu – wg PN-EN 197, np. CEM II/B-S 32,5 R
  • zawartość cementu, np. 330 kg
  • współczynnik w/c, klasa konsystencji lub jej założona wartość, np. w/c = 0,45 lub S 3 lub opad = 130 mm
  • wymagania jakościowe dotyczące kruszywa oraz zawartość poszczególnych frakcji kruszywa w mieszance betonowej
  • w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego odpowiednio maksymalną lub minimalną gęstość kruszywa
  • typ, ilość i pochodzenie domieszek chemicznych, jeśli są stosowane
  • rodzaj i ilość dodatku mineralnego, jeśli jest stosowany

  wymagania dodatkowe:

  • pochodzenie niektórych lub wszystkich składników betonu
  • dodatkowe wymagania dla kruszywa
  • wytyczne dotyczące kolejności dozowania składników, sposobu i czasu mieszania
  • wymaganej temperatury mieszanki betonowej, gdy jest ona różna od ogólnie zalecanej
  • inne wymagania techniczne

  Producent betonu, który na podstawie zamówienia od wykonawcy, dostarcza na budowę beton o ustalonym składzie – beton recepturowy, jest odpowiedzialny za prawidłowe naważenie składników, ich dobór jakościowy i wymieszanie zgodnie z wytycznymi specyfikującego. Producent nie jest odpowiedzialny za uzyskane parametry wyprodukowanego w ten sposób betonu. Za przeprowadzenie badań wstępnych oraz uzyskane właściwości betonu odpowiedzialna jest osoba specyfikująca. Osobą specyfikującą może być: projektant, który przekazuje specyfikacje betonu recepturowego do wykonawcy, a wykonawca do producenta betonu lub wykonawca, który na podstawie wymagań jakościowych od projektanta przygotowuje specyfikacje betonu recepturowego i przekazuje ją do producenta betonu. Za każdym razem producent betonu nie ponosi odpowiedzialności z uzyskane parametry.

  Przedruk fragmentów normy betonowej za zgodą Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zezwolenie Nr 1/P/2012. Oryginał normy został zakupiony w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. www.pkn.pl www.pkn.pl